Naše služby SMART CITY

Smart City je dnes velmi skloňované téma. Můžeme si jej představit jako město využívající nejen různé chytré technologie, ale zejména jako město, které s nimi umí koncepčně pracovat a je schopné do jejich zavádění a využití zapojit všechny zainteresované strany od obyvatel přes podnikatele po specifické zájmové skupiny. Jak ale celou tuto komplexní oblast uchopit? Jak začít?

Našim klientům poskytujeme následující odborné projektově poradenské služby:

Jaké otázky si kladou zástupci měst a obcí v tématu Smart city?

Služby M.C.TRITON

Jak a s čím máme začít?Kde se o Smart City dozvědět více?


 Jak se Smart City pracují na jiných obdobných samosprávách nebo v zahraničí?

Jak propojit Smart City se strategickým plánem města?Jak financovat jednotlivá smart řešení?

Jak vtáhnout občany a firmy v regionu?

ZPRACOVÁNÍ KONCEPTU SMART CITY A JEHO ČÁSTÍ

 • Návrh koncepce Smart city na míru konkrétní samosprávě a jejím potřebám.
 • Propojení konceptu Smart city se strategickými dokumenty města (strategický plán, apod.).
 • Zpracování dílčích strategických dokumentů (např. podnikání, cestovní ruch, sport, kultura, podnikatelský inkubátor atd.).
 • Harmonogram náběhu jednotlivých smart řešení na městě s návrhem financování (rozpočet obec, výzvy z EU, úvěry, PPP projekty).
 • Zjištění zájmů a potřeb jednotlivých zájmových skupin – vedení města, obyvatel, podnikatelů/firem, apod.
 • Edukace v tématu Smart city (zastupitelé a zaměstnanci úřadu, občané).
Jak máme zjistit, kde jsou možné zdroje pro financování našich smart řešení?

Jak máme poznat koho z dodavatelů smart řešení si máme vybrat?

Jak správně vypsat výběrové řízení na dodavatele?

PŘÍPRAVA A/NEBO VÝBĚR KONKRÉTNÍCH SMART CITY ŘEŠENÍ

 • Zpracování studií proveditelnosti pro vybrané smart řešení (včetně způsobu financování – např. smart řešení v sociální oblasti).
 • Podpora při výběru smart řešení od jednotlivých dodavatelů.
 • Příprava a realizace výběrových řízení na dodavatele smart řešení (zpracování zadávací dokumentace, kritérií výběru, řízení výběrové komise).

Nejsme vázaní k žádnému dodavateli technologií, vybíráme a hodnotíme zcela nezávisle.

Jak máme uvést koncept Smart city do praxe?

Jak implementovat konkrétní smart řešení?

Jak komunikovat občanům zavádění smart city do našeho města?

 IMPLEMENTACE KONKRÉTNÍCH SMART CITY ŘEŠENÍ  A JEJICH KOMUNIKACE

 • Řízení celé implementace konceptu Smart city (proces, KPI, harmonogram, financování, komunikace).
 • Provázaní konkrétních smart city řešení s procesy na městě / úřadu

(např. s hodnocením a odměňováním MÚ, městských firem,…).

 • Komunikace a propagace smart řešení (účast na konferencích, soutěžích, příprava článků do médií).
 • Získání zpětné vazby od aktérů ve městě/regionu.