GDPR

Informace o zpracování osobních údajů fyzických osob v rámci spolupráce s M.C.TRITON, spol. s r.o.

V M.C.TRITON již dlouhodobě dbáme na ochranu osobních údajů, ctíme soukromí osob a všechny poskytnuté osobní údaje zpracováváme s náležitou péčí a úctou. Nicméně, od 25. 5. 2018 vstupuje v účinnost Nařízení (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů = GDPR), které nastavuje pravidla ke zpracování osobních údajů a jejich volném pohybu a kterými se všichni musíme řídit.

Abychom splnili aktuální právní předpisy, jsme povinni vás informovat o vašich právech z hlediska ochrany osobních údajů a také o účelu zpracování poskytnutých osobních údajů.

Za jakým účelem Vaše osobní údaje zpracováváme? 

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem:

1) Poskytování poradenských a vzdělávacích služeb a zajišťování teambuldingů. Získáváme od Vás obecné osobní údaje, a to údaje identifikační a adresné, kterými jsou jméno, příjmení, telefon, email, pohlaví a datum narození které nám s Vámi umožňují adresnou komunikaci a přípravu vámi objednaných služeb.

2) Zasílání informací o novinkách a pořádaných akcích (kurzy, konference, oslavy,….). Pro tyto účely evidujeme jen jméno, příjmení, email.

Osobní údaje identifikační a adresné uchováváme v kmenových záznamech po dobu 3 let od ukončení spolupráce s vaší firmou nebo udělení Vašeho souhlasu o zpracovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje poskytujeme třetím stranám pouze v odůvodněných případech. Příjemci těchto osobních údajů mohou být naši konzultanti, které potřebujeme k zajištění realizace služeb pro vás. Dodavatelé IT, poskytovatelům kurýrní a logistické služby, pokud je to nutné, tak Vaše osobní údaje můžeme poskytnout také subjektům určeným na ochranu práv naší společnosti nebo jiným subjektům, pokud nám to ukládají právní předpisy

 

Jaká jsou Vaše práva:

–        Právo na výmaz (zapomenutí) – Vaše osobní údaje budou vymazány s výjimkou údajů nezbytných pro plnění právní povinnosti, údajů nezbytných pro obhajobu právních nároků či údajů nezbytných pro ochranu veřejných zájmů.

–        Právo na přístup (seznámení s údaji, které o Vás máme) – pokud o to požádáte, může Vám být poskytnut přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme. Bude Vám poskytnuta kopie všech osobních údajů, které o Vás vedeme s výjimkou našeho duševního vlastnictví nebo našeho obchodního tajemství a dále pak případů, kdy by mohlo dojít k předání osobních údajů jiných osob.

–        Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů – můžete kdykoliv vznést námitku, která bude projednána odpovídajícím způsobem tak, aby nedošlo k poškození Vašich zájmů.

–        Právo na přenesení osobních údajů – pokud jste nám poskytl(a) své osobní údaje na základě smlouvy nebo souhlasu budou Vám Vaše osobní údaje vyexportovány ve strukturovaném běžně používaném elektronickém formátu tak, abyste si je mohl(a) přenést k třetí straně.

–        Právo žádat lidský přezkum v případě automatizovaného rozhodování – máte-li pochybnost o správnosti automatizovaného rozhodování na základě Vámi poskytnutých osobních údajů, zajistíme provedení rozhodnutí oprávněnou rolí.

–        Právo aktualizovat své osobní údaje tak, aby jejich neaktuální verze Vám nezpůsobila újmu – zajistíme aktualizaci Vašich osobních údajů na základě Vašeho podnětu.

Přístup k Vašim osobním údajům má omezený okruh zaměstnanců vázaných mlčenlivostí, jejichž přístup je regulován jak technickými a tak organizačně procesními opatřeními. Vaše osobní údaje nejsou a nebudou předávány třetí straně (kromě zákonných důvodů) a jsou v našich systémech a procesech chráněny jako data s klasifikací důvěrné tzn., jsou implementována další technická a administrativní opatření pro jejich zabezpečení.

Závěrem bychom Vás rozhodně chtěli ubezpečit, že osobní údaje jsou u nás v bezpečí, evidujeme jen ty osobní údaje, které jsou nezbytně nutné pro zajištění těch nejlepších služeb pro Vás a chováme se k nim tak, jak bychom byli rádi, aby se k našim osobním datům chovali ostatní.

V případě dotazů nás kontaktujte na: info@mc-triton.cz, do předmětu uveďte GDPR

Pokud s námi ještě nejste v kontaktu a máte zájem o získávání informací o novinkách a akcích, napište nám a nezapomeňte ve svém emailu uvést souhlas se zpracováváním Vašich osobních údajů.

Těšíme se na Vás na našich akcích.

M.C.TRITON, spol. s r.o.

Evropská 846/176a

255 710 600

info@mc-triton.cz